blockchain quarkchain

Tổng quan điều cần phải biết về nền tảng blockchain quarkchain

QuarkChain token được gọi là QKC và là các token tương thích ERC-20 được phân phối thông qua blockchain Ethereum. Sau khi khởi động mạng chính QuarkChain, đợt đào trước sẽ biến các token QKC này thành các token của mainnet. Trong tương lai, thợ mỏ sẽ sản xuất token QKC. QuarkChain Là Gì? QuarkChain